12 QUYỂN SÁCH VIẾT VỀ "ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG", ĐƯỢC 03 LUẬT PHÁP NƯỚC VIỆT NAM CHO PHÉP, GỒM:

0
3612 QUYỂN SÁCH VIẾT VỀ “ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG”, ĐƯỢC 03 LUẬT PHÁP NƯỚC VIỆT NAM CHO PHÉP, GỒM:

1/- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.

2/- Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP, ngày 30-12-2017, của Thủ tướng Chính Phủ.

3/- Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo số: 02/2016/QH14, của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, ký ngày 18-11-2016, có hiệu lực từ ngày 01-01-2018.

Ba Luật pháp nói trên cho mỗi công dân được 06 quyền tự do:

Một: Tự do Tôn giáo.
Hai: Tự do theo một Tôn giáo nào mà mình thích.
Ba: Tự do không theo một Tôn giáo nào mà mình không thích.
Bốn: Tự do Báo chí, nhưng phải viết trung thực.
Năm: Tự do viết sách, nhưng phải viết thực tế và khoa học.
Sáu: Tự do Tin tưởng, nhưng không mê tín dị đoan.

Để bảo đảm 06 quyền tự do này, nên Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam có ban hành Bộ luật Hình sự số: 100/2015/QH13.

QUỐC HỘI
Số: 100/2015/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Bộ luật hình sự.

Điều 164. Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Dẫn đến biểu tình;
e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 167. Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 426. Hiệu lực thi hành
Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015./.

*NGUỒN: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

_________________________

ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

PHÁP MÔN THỨ 6 ĐỨC PHẬT DẠY – TINH HOA CỦA NHÂN LOẠI

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU – CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT

***********************************
ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.
Địa chỉ: 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An, Việt Nam.
Email: thientong2013@gmail.com
Website: www.thientong.com
**********************************

KÊNH YOUTUBE:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here