Bán sách luật đất đai áp dụng năm 2014 theo luật số 45-2013-QH13 ngày 29-11-2013

0
26PHẲNI. LUẬT ĐẤT ĐAI số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29-11-2013
PHẦN II: QUY ĐỊNH xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG, ĐÁT ĐAI NHÀ Ở
1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựna; quản lý công trình ha tầnơ k thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
2. THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BXD NGÀY 19-9-2013 CỦA Bộ XÂY DựNG Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nehị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 — 4 — 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụne nhà ở thuộc sở hữu nhà nước .
PHẦN III: BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ Ở VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHÁT
1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2013/NĐ-CP NGÀY 22-4-2013 CỦA CHÍNH PHỦ
về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
2. THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BXD NGÀY 19-9-2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG Hướng
dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định sổ 34/2013/NĐ-CP ngày 22 — 4 — 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hừu nhà nước
3. Bộ BIÉU MẪU KÈM THÔNG TƯ 14/2013/TT-BXD NGÀY 19-9-2013 CỦA Bộ
XÂYDựNG
4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2013/NĐ-CP NGÀY 20-11 -2013 CỦA CHÍNH PHỦ về phát triển
và quản lý nhà ở xã hội
5. NGHỊ ĐỊNH 84/2013/NĐ-CP NGÀY 25-7-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định vè
phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here