Bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013

1
24BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2013 TÁC GIẢ HOÀNG THẾ LIÊN
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản Bộ sách bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013. Để giới thiệu và phổ biến những nội dung của Bộ luật dân sự năm 2005, cuốn sách bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013 do Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp biên Soạn gồm có 3 tập có nội dung cụ thể như sau:

Bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013 tập 1:

– Phần 1: những Quy định chung (tái bản có sửa đổi bổ sung)

– Phần 2: tài sản và Quyền Sở Hữu (tái bản có sửa đổi bổ sung)

Bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013 tập 2:

– Phần 3: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự (tái bản có sửa đổi bổ sung)

Bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013 tập 3:

– Phần 4: Thừa kế

– Phần 5: Quy định về chuyển quyền sử dụng đất:

– Phần 6: quyền sở hữu Trí tuệ và chuyển giao công nghệ

– Phần 7: quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, ngay Sau vai trò là đạo luật Cơ bản – đạo luật gốc của Hiến pháp, Bộ luật dân sự giữ vị trí quan trọng đặc biệt: là Cơ Sở pháp lý điểu chính các mối quan hệ dân Sự đa dạng, phức tạp giữa Các chủ thể có địa Vị pháp lý bình đẳng. Thông qua việc quy định địa Vị pháp lý và Các Chuẩn mực trong quan hệ dân sự của các chủ thể, Bộ luật dân sự góp phẩn bảo vệ sự an toàn pháp lý trong Các quan hệ dận Sự, đổng thời góp phấn thúc đẩy sự phát triển của đời sống kinh tê – xã hội đất nước một cách bền vững. Bộ luật dân sự đầu tiên của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được ban hành nãm 1995, đánh dấu: mốc quan trọng trong lịch Sủ lập pháp của đất nước, góp phẩn quan trọng vào việc h()ã`1n thiện hệ thôlng pháp luật Việt Nam thởi kỳ đổi mới, tác động tích Cực vào việc tạo dụng Cơ Sở pháp lý cho những thành tựu lớn của sự nghiệp nđổi mới toàn diện đất nước. Tuy nhiên, sau 10 năm đi vào dời Sôlng pháp luật ucủa đất nước, trước yêu cẩu mới của công Cuộc xây dụng và bấo Vệ đất nước, nhiểu quy định của Bộ luật này đã tổ ra bất (tập với đòi hồi của đời Sôlng xã hội. Vì vậy, ngày 14-6-2005, Quốc hội khóa Xl đã ban hành Bộ luật dân sự năm 2005, có hiệu lực thì hành từ ngà)* 01-01-2006 thay thê, Bộ luật dân sự năm 1995 với định hướng Chung là Bộ luậ.t dân sự năm 2005 trở thành luật Chung, là Cơ Sở để các luật Chuyên ngành khác lấy làm Căn Cứ điểu Chỉnh các môẵ quan hệ dân Sự, tạo thành một hệ thống pháp luật thôpng nhất, bấo đằm tính liên kêlt, đồng bộ khi áp dụng pháp luật vào việc điểu chính các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng (bên Cạnh các quan hệ dân Sự truyền thống là cả Các quan hệ hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động)

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/dan-su

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here