HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 2019

0
23I – CHUẨN BỊ
1. Cài đặt phần mềm TK DESKTOP 2019

2. Bản đồ khoanh vẽ kỳ kiểm kê 2014
3. Biểu tổng hợp kiểm kê kỳ 2014: Biểu 01, 02, 03
4. Bản đồ khoanh vẽ hàng năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019 (các biến động thửa đất)
II – THỰC HIỆN
1. Tổng hợp số liệu Kiểm kê ký 2014
2. Thực hiện biến động toàn kỳ từ 2015 đến 2019
3. Chuẩn hóa bản đồ khoanh vẽ năm 2019
4. Chuyển vào TK DESKTOP 2019: Tổng hợp số liệu
5. Kết xuất: biểu, bản đồ và dữ liệu giao nộp

THÔNG TƯ – 27/2018/TT-BTNMT
Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai
và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Điều 17. Phương pháp thực hiện kiểm kê đất đai định kỳ
3. Loại bản đồ, dữ liệu sử dụng để điều tra kiểm kê đất đai ở cấp xã được quy định như sau:
a) Sử dụng bản đồ kiểm kê đất đai đã lập kỳ trước và đã được cập nhật, chỉnh lý trong các kỳ thống kê đất đai hàng năm. Kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 sử dụng bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất đai đã lập trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2014 và được cập nhật, chỉnh lý biến động hàng năm (nếu có);
b) Đối với nơi đã có cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng sau thời điểm lập bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước thì sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai để điều tra kiểm kê;
….
Điều 20. Trình tự thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ
2. Tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các cấp như sau:
– Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã gồm các Biểu: 01/TKĐĐ, 02/TKĐĐ, 02a/TKĐĐ, 03/TKĐĐ, 05/TKĐĐ, 05a/TKĐĐ, 06/TKĐĐ, 06a/TKĐĐ, 07/TKĐĐ, 08/TKĐĐ, 09/TKĐĐ và 10/TKĐĐ;
– Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình hình quản lý đất đai của địa phương, lập các Biểu: 12/TKĐĐ, 13/TKĐĐ và 14/TKĐĐ;

VIDEO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VÀ HỌC TẬP
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Nguyễn Đức Quý – 0914588579
Email: nguyenducquy.qti@gmail.com

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/luat-dat-dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here