Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP về thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư hướng dẫn liên quan.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

2 Comments

Nguyễn Văn Hiền Đệ

March 25, 2020

Đat nha nước cấp su dung vào việc day học chan nuoi

Reply

Nguyễn Văn Hiền Đệ

March 25, 2020

khu Chan nuôi dược dâu Tu của tt

Reply

Leave a Reply