LUẬT ĐẤT ĐAI (Sửa đổi) 2014

0
27NỘI DUNG CHÍNH

Sáng 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 89,96% tổng số đại biểu tán thành. Luật Đất đai gồm 14 chương, 212 điều, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
Luật này quy định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế-xã hội, vì mục đích quốc gia công cộng. Để thu hồi đất phải dựa vào căn cứ thu hồi đất quy định tại Điều 61, Điều 62 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định rõ thẩm quyền cho phép thu hồi đất nêu tại Điều 62 (thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, mục đích quốc gia, cộng đồng) để tránh tùy tiện trong thu hồi đất. Về Khung giá đất, Luật Đất đai (sửa đổi) nêu rõ: “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng”.
Nhằm giúp quý cơ quan đơn vị có được bộ toàn văn Luật đất đai (sửa đổi) nói trên. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

Liên hệ : 0935983988

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here