Sách Bình luận Khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, Sách Bình luận Khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 chi tiết mời các bạn xem tại linhs:
Bộ luật hình sự năm 2015 đã thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng như: Đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm; hạn chế áp dụng hình phạt tử hình; khắc phục tình trạng hình sự hoá quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply