Sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015 xuất bản năm 2016 mới nhất

0
24bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015 xuất bản năm 2016

sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015 xuất bản năm 2016 mới nhất

Chúng ta đang tiến hành Chiến lược Cải cách tư pháp trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Một nhà nước mà ở đó có một nền tư pháp hình sự trong sạch, vững mạnh, dân chù, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tỏ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đế thực hiện nhiệm vụ đó, việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và to chức thực hiện pháp luật có vai trò hết sức quan trọng. sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015 xuất bản năm 2016 theo bộ luật tố tụng hình sự áp dụng từ ngày 01/07/2016

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 áp dụng ngày 01/07/2016 được ban hành nhằm đạt được mục tiêu đó. Trên cơ sở tống kết 10 năm thỉ hành Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 này đã thể chế hóa đầv đù các chù tnrơỉig cải cách tư pháp của Đảng và Hiến pháp năm 2013, bảo đàm mọi hành vi phạm tội đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời, chong bò lọt tội phạm, chổng làm oan người vô tội. Tăng cường hơn nữa trách ‘nhiệm của các cơ quan tố tụng trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân; cụ the hóa các trình tự, thù tục đê người tiến hành tố tụng và người tham gia to tụng thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm luật định, hạn chế tối đa các quy định chung chung, phải chờ văn bản hướng dan thi hành. Đồng thời, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 khẳng định tiếp tục duy trì và phát huy những ưu điểm của mô hình tố tụng hiện có và tiếp thu có chọn lọc những hạt nhân hợp lý cùa mô hình tố tụng tranh tụng, phù hợp với điều kiện cụ thể cùa Việt Nam. cuốn sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015 xuất bản năm 2016 được tát giả Tiến sỹ Trần văn Biên và Đinh Thế Hưng cùng các đồng nghiệp biên soạn

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here