[Thi công chức thuế 2016] Luật Quản lý thuế: Chg 12. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế điều 114

0
14[Thi công chức thuế 2016] Luật Quản lý thuế: Chg 12. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế điều 114
Văn bản hợp nhất Số: 03/VBHN-VPQH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ngày 28 tháng 04 năm 2016
(tiếp theo)
Chương XI
CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
Điều 92. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Điều 93. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Điều 94. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Điều 95. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Điều 96. Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Điều 97. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Điều 98. Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập
Điều 98a. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng81
Điều 99. Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên
Điều 100. Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ
Điều 101. Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu88
Điều 102. Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề91
Chương XII
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
Điều 103. Hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế
Điều 104. Nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
Điều 105. Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế
Điều 106. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế92
Điều 107. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn94
Điều 108. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Điều 109. Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
Điều 110. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế97
Điều 111. Miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
Điều 112. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với cơ quan quản lý thuế
Điều 113. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với công chức quản lý thuế
Điều 114. Xử lý vi phạm đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, người bảo lãnh nộp tiền thuế
Điều 115. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá nhân có liên quan
Chương XIII
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN
Điều 116. Khiếu nại, tố cáo
Điều 117. Khởi kiện
Điều 118. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế
Chương XIV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH105
Điều 119. Hiệu lực thi hành
Điều 120. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Danh sách phát trọn bộ Luật Quản lý thuế (văn bản hợp nhất):

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;
2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
3. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về quản lý thuế1.

Có thể bạn quan tâm:
Danh sách phát trọn bộ thuế giá trị gia tăng (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập cá nhân (văn bản hợp nhất):

Ghé thăm trang nhà – Xem và download tài liệu:

Góp ý trao đổi liên lạc:

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/hinh-su

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here