Tòa Án Nhân Dân số 23: Đổi Mới Mạnh Mẽ Công Tác Tổ Chức Cán Bộ Tòa Án

0
36Trong những năm qua, công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân đã có những đổi mới rất quan trọng trên nhiều mặt, tạo điều kiện ổn định về tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, xây dựng chế độ công vụ, công chức, bảo đảm cho các Tòa án nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, trong tình hình mới đòi hỏi công tác tổ chức cán bộ cần phải được tiếp tục đổi mới, chấn chỉnh, hoàn thiện hơn.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here